Vende te Lira

DREJTOR I DREJTORISË SË FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Drejton veprimtarinë financiare, administrimin e fondeve të institucionit, konform legjislacionit ne fuqi, si dhe kritereve të përcaktuara në marrëveshjet e financimit; Planifikon, organizon, kontrollon, dhe vlerëson punën e personelit...

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në kuadër të projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë” shpall vendet e lira të punës për pozicionet e mëposhtme: -Drejtor i Drejtorisë së Projekteve dhe Mbështetjes së Sipërmarrjes për Diasporën. -Katër Specialistë për...