Drejtori Ekzekutiv

FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS

Me pëvojë e vizion të qartë për arritjen e objektivave përmes bashkëpunimit me ekipe ekspertësh, organizata të huaja e donatorë, znj. Majlinda Vogli ka një përvojë dhe ekspertizë mbi 15-vjeçare në fushën e zbatimit të projekteve dhe financave. Ekspertiza dhe aftësitë e saj praktike mbulojnë aspekte të ndryshme të bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm për të ofruar rezultate suksesi në drejtimin e aktiviteteve të projekteve në fusha të ndryshme si planifikimi strategjik i biznesit, menaxhim projektesh dhe i burimeve njerëzore; komunikimi efektiv; menaxhim grantesh dhe financiar, mbështetje administrative; prokurimi dhe e-prokurimi. Znj. Majlinda Vogli është njohëse shumë e mirë e gjuhes angleze dhe italiane.