Drejtori Ekzekutiv

SOANA JAUPLLARI

Është diplomuar në degën Ekonomiks dhe Statistikë e Zbatuar, Universiteti i Tiranës. Prej vitit 2002, është lektore pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në lëndët Tregti dhe Ekonomi Ndërkombëtare, Mikroekonomi.

Ka përfunduar studimet Master Shkencor në Studime Ekonomike Evropiane, nëpërmjet një programi të përbashkët të Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Bambergut.

Më tej, ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor i Shkencave Ekonomike” pranë Universitetit të Tiranës. Puna e saj kërkimore është e përqendruar në drejtimin e Ekonomiksit, veçanërisht në fushën e Tregtisë Ndërkombëtare. Ajo është autore dhe bashkëautore e një sërë punimesh akademike dhe shkencore, si dhe ka referuar në një sërë konferencash ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit.

Që prej vitit 2015, znj. Jaupllari mban titullin Profesor i Asociuar, dhënë nga Universiteti i Tiranës.

Në periudhën 2016-2017, angazhohet si Këshilltare në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si pjesë e Programit të Lidershipit “LEAD Albania”.

Ka kryer një sërë kursesh dhe trajnimesh në fushën e Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik si Programi Ekzekutiv “Masteering Trade Policy”, Harvard Kennedy School of Governance, Harvard University, si dhe një sërë kursesh dhe trajnime të tjera me fokus në reformat strukturore, rritje dhe zhvillim ekonomik, investimet e huaja direkte, konkurrueshmëri, integrim tregtar organizuar nga institucione ndërkombëtare.

Prej muajit Dhjetor 2018, znj. Jaupllari është Drejtore Ekzekutive e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës