Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Diasporës miratoi raportin vjetor

Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Diasporës miratoi raportin vjetor

Në këtë mbledhje u diskutua rreth aktivitetit të kryera të Fondit Shqiptar të Diasporës gjatë vitit 2018.

Antarët e Këshillit diskutuan raportin e FSHZHD për 2018, analizuan shpenzimet e Fondit Shqiptar të Diasporës si dhe situatën e buxhetit.

Në mbledhje u fol edhe për disa nga bashkëpunimet aktuale dhe mundësitë për bashkëpunime të reja.

Raporti 2018  (Klikoni me poshtë)