Ligje / Akte

LIGJE/AKTE

Vendim nr. 514, datë 19.07.2019 për financimin e projektit për "Dhomën e Biznesit të Diasporës - Krijimi dhe nxitja e investimeve të Diasporës në Shqipëri", dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

pdf

Vendimi nr. 321 për financimin e projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë”, datë 15.05.2019

pdf

Ligji nr. 16/2018 Për Diasporën

pdf

Ligji nr.32 Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës

pdf

Urdhër nr. 2, datë 25.10.2018 për shpalljen e vendeve të lira të punës në FSHZHD dhe ngritjen e Komisionit përgjegjës për Rekrutim

pdf

Vendim nr. 594, datë 9.10.2018 për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

pdf

Vendim nr. 611, datë 17.10.2018 për financimin e projektit "Diaspora për Zhvillim" dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

pdf

Vendim nr. 637, datë 26.10.2018 për dhënien në përdorim, pa shpërblim, nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare te Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Qendra e Botimeve për Diasporën, të vilave nr. 5, nr. 6 dhe të palestrës të bllokut të Vilave Gjermane, Tiranë

pdf