Marrëveshje ndërmjet Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Institutit “Alb-Shkenca” për Bashkëpunimin në Fushën e Kërkim-Zhvillimit dhe të Bashkëveprimit me Diasporën Shkencore Shqiptare

Marrëveshje ndërmjet Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Institutit “Alb-Shkenca” për Bashkëpunimin në Fushën e Kërkim-Zhvillimit dhe të Bashkëveprimit me Diasporën Shkencore Shqiptare