Njoftim për konkurim për vend pune: Specialist pranë sektorit të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës

Njoftim për konkurim për vend pune: Specialist pranë sektorit të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin si më sipër, është:

Kontribuon në shkrimin, formulimin e projekt-propozimeve dhe ngritjen e partneritetit; përgatit dhe mbikëqyr realizimin e programeve dhe projekteve që kanë të bëjnë me objektivat e sektorit; zbaton projekte dhe programe të ndryshme për Diasporën dhe në dobi të saj, duke u bazuar në legjislacionin që rregullon fushën e veprimtarisë për Diasporën, si dhe plane e programe të ndryshme dhe kërkesa të tjera me interes të veçantë.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për pranim, janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 • Të mos ketë masë disiplinore administrative në

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 • Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në fushën e shkencave juridike/sociale/ekonomike, me diplomë të nivelit Master Shkencor/Profesional ose diplomë të njësuar me të, ose studimet universitare në këtë fushë jashtë shtetit dhe të kenë marrë një diplomë të njësuar, sipas rregullave për njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj;
 • Të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion; prioritet përbën përvoja punës e ngjashme me detyrat kryesore që do të kryejë në këtë pozicion pune;
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës

*Përbën avantazh eksperienca në organizma ndërkombëtare dhe njohja e politikave zhvillimore në fushën e migracionit dhe diasporës;

*Përvoja e punës në projekte dhe kualifikimet për çështjet e projekteve përbëjnë përparësi për kandidatët;

*Përbën avantazh njohja e gjuhëve të tjera, të huaja.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar;
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetë deklarim të gjendjes gjyqësore.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet në zyrën e protokollit të FSHZHD-së në adresën: Rr. “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri, si dhe në e- mailin zyrtar të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës: info@adfd.al.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është data 19.02.2020 ora 16:00