Raport Vjetor

RAPORT VJETOR FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS
Raport Vjetor 2019 FSHZHD

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është një prej tre strukturave kryesore që aplikojnë politikat shtetërore për Diasporën shqiptare. Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (FSHZHD) synon të jetë një institucion që punon me përkushtim e seriozitet për të transformuarpolitikat për zhvillimin e Diasporës në rezultate konkrete.

Viti 2019 ka qenë një vit i rëndësishëm për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, pasi shënon fillimin e implementimit të projektit “Diaspora për Zhvillim”, si dhe hartimin, propozimin dhe zbatimin e një sërë projektesh të tjera me fokus rrjetin e kërkuesve shkencore dhe studiuesve si dhe rrjetin e bizneseve shqiptare në Diasporë, me qëllim shtrirjen e aktivitetit te tyre ne vendin mëmë dhe nxitjen e investimeve. Këto projekte përfaqësojnë platforma të reja bashkëpunimi dhe komunikimi, të cilat synojnë të nxisin dhe zgjerojnë angazhimin e Diasporës Shqiptare.

Gjithashtu, gjatë këtij viti kanë vijuar komunikimet për mundësitë e bashkëpunimit me partnerë të rëndësishëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Disa prej këtyre bashkëpunimeve janë finalizuar me nënshkrimin e marrëveshjeve dhe memorandumeve të mirëkuptimit në fushat me interes të përbashkët.

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në zbatim të ligjit nr 32/2018 “Për Fondin e Zhvillimit të Diasporës”, (neni 10 pika ë, si dhe neni 14, pika 1), paraqet Raportin Vjetor mbi funksionimin dhe aktivitetin institucional për vitin 2019.

Raporti 2018 (Klikoni më poshtë):

Raport Vjetor 2018 FSHZHD

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është një nga tre strukturat kryesore të cilat do të aplikojnë politikat e reja shtetërore për Diasporën Shqiptare. FSHZHD synon të jëtë një institucion që punin me përkushtim e seriozitet për të transformuar politikat për zhvillimin e Diasporës në rezultate konkrete.

Viti 2018 ka qenë një vit i rëndësishëm për FSHZHD, pasi shënon fillimin e punës së tij. Ai përfaqëson nisjen e një platforme të re bashkëpunimi dhe komunikimi, e cila synon të nxisë angazhimin e Diasporës Shqiptare.

Gjatë vitit 2018, u realizua prezantimi publik i FSHZHD përmes disa aktiviteteve, nëpërmjet së cilave është synuar njohja e gjerë e publikut me misionin, objektivat dhe programet e institucionit. Gjatë këtij viti kanë nisur komunikimet për mundësinë e bashkëpunimit me partnerë të rëndësishëm kombëtar dhe ndërkombëtar.

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në zbatim të ligjit nr. 32/2018 “Për Fondin e Zhvillimit të Diasporës”, (neni 10 pika ë, si dhe neni 14, pika 1), paraqet Raportin Vjetor mbi funksionalitetin dhe aktivitetin institucional për vitin 2018

Raporti 2018 (Klikoni më poshtë):